Voorwaarden

Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden van Schoeller Süßen GmbH

Art. 1 Geldigheidsgebied, schriftelijke vorm
1.1. Onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Ze zijn van toepassing op ondernemers, rechtspersonen van publiek recht en publiekrechtelijke speciale fondsen. Afwijkende algemene voorwaarden van de contractant worden door ons niet erkend, tenzij we schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij met kennis van afwijkende algemene voorwaarden van de contractant, de levering aan deze zonder voorbehoud uitvoeren.
1.2. Alle overeenkomsten tussen ons en de contractant bij de uitvoering van dit contract moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt met name voor de aanvaarding van garanties.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige contracten met de contractant. Eerdere algemene voorwaarden verliezen hiermee hun geldigheid voor deze en toekomstige overeenkomsten.

Art. 2 Offerte, contractdocumentatie, contractinhoud, intellectuele eigendomsrechten
2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend en te allen tijde herroepbaar.
2.2. Tenzij anders is overeengekomen gelden als contractdocumentatie de overeengekomen tekeningen, voorbeelden, beschrijvingen en andere documenten, waarbij de materiaalnormen conform de industriestandaard, aanduidingen en toleranties conform de industriestandaard, dan wel DIN-toleranties, doorslaggevend zijn. Gewichtsinformatie is niet bindend in dit geval.
2.3. Alle informatie over onze producten, met name de in onze aanbiedingen en drukwerk opgenomen afbeeldingen, tekeningen, gewichts-, afmetings- en prestatiegegevens, moeten worden gezien als een benadering van de gemiddelde waarden en zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar eerder beschrijvingen of karakteriseringen van de goederen. Voor zover de grenzen voor toegestane afwijkingen niet uitdrukkelijk worden vermeld in de orderbevestiging of anderszins contractueel zijn vastgelegd, zijn afwijkingen volgens de industriestandaard (fabricagetoleranties) toegestaan.
2.4. Eigenschapstoezeggingen moeten uitdrukkelijk als zodanig zijn aangegeven. Bij levering van monsters en stalen gaat het om productbeschrijvingen en niet om eigenschapstoezeggingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5. Voor zover we technische documenten, afbeeldingen, vormen, gereedschappen, monsters of ook offertedocumenten doen toekomen, behouden wij ons het eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten, resp. auteursrechten voor, zelfs indien de koper de kosten van alle of een deel daarvan draagt. Ze mogen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en moeten, indien de opdracht niet wordt verleend, onmiddellijk worden geretourneerd.
2.6. Het is de koper is niet toegestaan de goederen met de hulp van de technische documenten, afbeeldingen, vormen, monsters en/of offertedocumenten zelf te produceren of dit door derden te laten doen.
2.7. Worden de goederen volgens door de koper verstrekte documenten vervaardigd, dan is de koper er aansprakelijk voor dat de vervaardiging en/of levering geen inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
2.8. Bij verkoop op basis van monsters worden de eigenschappen van de monsters of stalen niet gegarandeerd, het gaat om niet-bindende voorbeelden die het product bij benadering beschrijven. Hetzelfde geldt voor de analysegegevens, tenzij specifieke waarden expliciet zijn toegezegd.
2.9. Wij zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid van het product voor het door de koper beoogde doel. Onze technische adviezen, informatie of aanbevelingen worden te goeder trouw gegeven. Omdat de daadwerkelijke toepassing buiten onze invloedssfeer ligt en de omstandigheden niet allemaal voorspelbaar zijn, kunnen schriftelijke en mondelinge instructies, adviezen, etc. alleen niet-bindend worden gegeven. In het bijzonder ontheft het de koper niet van de controle van onze producten en goederen op hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden.
2.10. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds op basis van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast door bovenstaande bepalingen.

Art. 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden
3.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen af-magazijn of af-fabriek, exclusief verpakking, vracht, douanerechten, enz., of andere bijkomende kosten, en exclusief eventuele btw.
3.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op het netto kilo garen basishandelsgewicht. Voor bestellingen van merkgarens gelden de van toepassing zijnde prijzen op de dag van de bestelling conform de prijslijst. Ontstaan tussen de aanmaak van de order en de levering materiaalprijs- of loonsverhogingen, dan behouden wij ons het recht voor om de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3.3. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder aftrek. Werd in de factuur een mogelijke korting schriftelijk overeengekomen, dan wordt hiermee rekening gehouden in geval van stornering met een creditering.
3.4. Wij zijn niet verplicht om betalingen per cheque of wissel te aanvaarden. Nemen wij deze aan, dan gebeurt dit alleen ten behoeve van de betaling. Bij acceptatie van wissels of cheques zijn disconto's en wisselkosten voor rekening van de koper (bij arbeidscontracten eventueel voor rekening van de aanvrager).
3.5. Indien na sluiting van het contract omstandigheden bekend worden waarvoor de klant verantwoordelijk is en die zijn kredietwaardigheid in twijfel trekken (bv. verzuim), dan kunnen wij de gehele restschuld, ook van andere facturen, opeisbaar maken. Dit geldt ook in het geval van eerdere acceptatie van wissels of cheques, die in deze gevallen tegen betaling in contant geld worden geretourneerd.
3.6. Is voor de uitvoering van de betaling van de klant een betalingstermijn vastgesteld, dan komt hij zonder waarschuwing in verzuim indien hij niet op dat specifieke tijdstip betaalt.
3.7. De goederen worden pas geacht betaald te zijn wanneer wij de betaling hebben ontvangen.
3.8. Bij betalingsverzuim zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen tegen een tarief van 8 procentpunten boven de basisrente. De claim en het bewijs van hogere of lagere schade blijven voor zowel de verkoper als de koper voorbehouden.
3.9. Alle verleende kortingen vervallen na het verzuim.
3.10. Bij betalingsverzuim zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Alle verleende kortingen, bonussen, kortingen voor contant en andere vergoedingen vervallen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor de bestaande contracten te ontbinden. Wij hebben ook dit recht als er omstandigheden bekend worden, die aan de kredietwaardigheid van de koper doen twijfelen (slecht krediet, faillissement, koper overschrijdt door de bestelling van goederen zijn kredietlimiet, niet-betaling van opeisbare facturen, enz.).
3.11. Verder hebben wij het recht contante betaling te eisen alvorens verdere leveringen te doen, en na een redelijke termijn van respijt het contract te ontbinden of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming. Is de koper ondanks een verzoek dienaangaande niet bereid tot vooruitbetaling of een passende garantie te geven voor zijn verplichtingen, dan hebben wij, voor zover we zelf nog geen prestatie hebben geleverd, het recht het contract te ontbinden.

Art.4 Levertijd, deelleveringen, ontbinding
4.1. De levertijd gaat in vanaf de datum van de orderbevestiging. De aangegeven levertijden zijn niet-bindend en slechts bij benadering. Het begin van de door ons aangegeven levertermijn vereist bovendien de tijdige ontvangst van alle door de klant te verstrekken documenten, informatie en de toelichting bij alle details van de opdracht, in het bijzonder bij alle technische kwesties. In geval van door de klant gewenste wijzigingen, begint de levertermijn op zijn vroegst met onze bevestiging van de wijziging in de order.
4.2. In geval van vertragingen van de levering door overmacht of andere omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn, in het bijzonder verkeers- en bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, grondstoffenschaarste, oorlogen, zijn wij niet aansprakelijk.
4.2.1. Kunnen we als gevolg van de in art. 4.2 genoemde voorwaarden niet binnen de overeengekomen leveringstermijn leveren, dan wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd.
4.2.2. Bestaat er een leveringsobstakel waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, vooral in de zin van artikel 4.2., en dat voorbij de in artikel 4.2.1 genoemde verlengde levertermijn strekt, dan hebben wij het recht het contract te ontbinden.
4.2.3. Bij niet tijdige en correcte zelflevering door derden voor wie wij niet verantwoordelijk zijn, zijn wij gerechtigd het contract te ontbinden.
4.3. Kunnen wij niet voldoen aan de overeengekomen levertijd, dan is de klant verplicht om op ons verzoek binnen een redelijke termijn aan te geven of hij aan levering blijft vasthouden, of dat hij, voor zover aan de voorwaarden is voldaan, het contract ontbindt en/of schadevergoeding eist in plaats van de prestatie. Spreekt hij zich niet uit, dan hebben wij het recht om na een redelijke termijn het contract te ontbinden.
4.4. Bij annuleringen van bevestigde orders door de koper, behouden wij ons het recht voor een bedrag van 20% van de contractwaarde in rekening te brengen.

Art. 5 Levering en risico
5.1. In het geval van overeengekomen levering vindt deze gratis plaats tot aan het treinstation in de buurt van de verkoper.
5.2. Tenzij in de orderbevestiging anders is bepaald, is levering "af centraal magazijn" overeengekomen. De verzending vindt altijd, ook bij levering vanaf een andere locatie dan de overeengekomen, op kosten en – ook bij franco verzending – op risico van de klant plaats. In alle gevallen zijn wij voor onze eigen verzending aansprakelijk als een vervoerder, voor zover geen beperking van de aansprakelijkheid op grond van de wet, deze overeenkomst, of de AV van toepassing is. Op vrachten die wij zelf uitvoeren, is het Duitse vrachtrecht van toepassing, met name de algemene voorwaarden van de Duitse vrachtvervoerdersorganisatie (ADSp) in hun huidige versie.
5.3. Indien de klant dit wenst, zullen wij de levering door een transportverzekering afdekken, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Art. 6 Garantieclaims en productaansprakelijkheid
6.1. De geleverde goederen moeten door de klant onmiddellijk worden geïnspecteerd. Als er een gebrek wordt aangetroffen, moeten wij hier onmiddellijk schriftelijk van in kennis worden gesteld. Indien de klant niets rapporteert, dan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een niet-zichtbaar gebrek. Wordt een dergelijk gebrek later vastgesteld, dan moet dit onmiddellijk, uiterlijk 14 dagen na ontdekking, worden gemeld, anders gelden de goederen wat dit gebrek betreft ook als goedgekeurd. De §§ 377, 378 HGB (Duits handelswetboek) blijven onaangetast.
6.2. Voor zover er sprake is van een gebrek, zijn wij gerechtigd, met inachtneming van de aard van het gebrek en de legitieme belangen van de klant, om de aard van de oplossing te bepalen.
6.3. In het geval van het verhelpen van gebreken zijn we alleen verplicht om alle hiervoor noodzakelijke kosten, met name vervoers-, weeg-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat de goederen zijn overgebracht naar een andere plaats dan de vestigingsplaats van het bedrijf van de klant waar is geleverd. Dit geldt niet in het geval van een beroep op grond van § 478 BGB (Duits civielrechtelijk wetboek).
6.4. Schadeclaims door de klant zijn uitgesloten, tenzij iets anders voortvloeit uit hoofde van art. 6.5 en 6.6. of de schuldovereenkomst.
6.5. Voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grof nalatig plichtsverzuim door ons of onze plaatsvervangende agenten, en/of schade aan leven, lichaam of gezondheid heeft plaatsgevonden, zijn wij aansprakelijk voor schade volgens de wettelijke bepalingen.
6.6. Voor zover wij verwijtbaar een essentiële contractuele verplichting of een kardinale plicht hebben geschonden, en geen geval van artikel 6.5. van toepassing is, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; de aansprakelijkheid in deze gevallen beperkt zich echter tot de contractuele schade.
6.7. De beperking van de aansprakelijkheid in artikel 6.4. - art. 6.6. geldt ook indien op ons als leveranciers verhaal wordt gehaald conform § 478 BGB (Duits civielrechtelijk wetboek).
6.8. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van alle garantieclaims.
6.9. De regeling conform 6.4. tot 6.6. is niet van toepassing op bestaande vorderingen conform 1, 4 Produkthaftungsgesetz (Productaansprakelijkheidswet). Voor zover de beperking van aansprakelijkheid conform art. 6.6. niet van toepassing is op claims vanuit de productaansprakelijkheid conform § 823 BGB, is onze aansprakelijkheid conform § 823 BGB beperkt tot de schadeloosstelling van de verzekering. Voor zover deze niet of niet volledig van toepassing is, zijn wij aansprakelijk tot aan de dekkingssom.
6.10. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze employees, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.
6.11. De garantie vervalt wanneer de klant de goederen heeft verwerkt of verkocht nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken.
6.12. Natuurlijke slijtage en beschadigingen door ondeskundige behandeling of opslag zijn uitgesloten van de schadeloosstelling.

Artikel 7 Aanvullende regelgeving bij internationale contracten
Als de klant is gevestigd buiten de Bondsrepubliek Duitsland en het akkoord van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG, Weens VN-koopverdrag) in zijn geldende vorm van toepassing is, gelden de volgende regels:
7.1. Contractwijzigingen of -annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.
7.2. Wij zijn jegens de klant alleen aansprakelijk voor schadevergoeding krachtens de wettelijke bepalingen als een schending van het contract is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid door ons, onze vertegenwoordigers of agenten. Wij zijn ook aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor zover we een wezenlijke contractuele verplichting schenden.
7.3. Zijn geleverde goederen in strijd met het contract, dan heeft de klant alleen het recht om het contract op te zeggen of het recht op een vervangende levering, wanneer schadeclaims tegen ons zijn uitgesloten of wanneer het onredelijk is dat de klant de niet-conforme goederen gebruikt en de resterende schade verhaalt. In deze gevallen zijn we eerst gerechtigd om het gebrek te verhelpen. Mocht de reparatie mislukken en/of tot een onredelijk oponthoud leiden, dan heeft de klant het recht om naar eigen goeddunken het contract ontbonden te verklaren dan wel een vervangende levering te eisen. Hiertoe is de klant ook gerechtigd als de reparatie een onredelijk last veroorzaakt of er onzekerheid bestaat over de terugbetaling van alle onkosten die de klant maakt.
7.4. Bij levering in het buitenland zijn wij niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het conform het contract bepaalde doel van de goederen volgens de plaatselijke voorschriften. We zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele belastingen aldaar.
7.5. Bij levering in het buitenland zijn wij niet aansprakelijk voor door overheidsmaatregelen, in het bijzonder invoer- of uitvoerbeperkingen, veroorzaakte leveringsobstakels.
7.6. Mits voor de uitvoering van de aangeboden rechtshandelingen, leveringen of diensten een vergunning conform het Duitse of Europese buitenlands economisch recht of de Amerikaanse exportbepalingen vereist is, vindt de contractuele vervulling onder opschortende voorwaarde plaats. Wordt deze vergunning niet verleend of in acht genomen, of wordt niet aan inhoudelijke aanvullende bepalingen voldaan, dan ontslaat dit de verkoper van zijn verplichting om het contract na te komen. De koper verplicht zich ertoe constructief deel te nemen aan het vergunningsproces en in het bijzonder aan het verkrijgen van alle benodigde documenten. De hierbij opgelopen kosten en vergoedingen komen ten laste van de koper.
7.7. De naleving en toepassing van de relevante regelgeving met betrekking tot de buitenlandse handel (bijv. controle op de uitvoer, invoervergunningen, overmakingsvergunningen voor deviezen enz.) en andere buiten de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing zijnde wetten, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. De informatie betreffende de wetten op de buitenlandse handel die de verkoper te goeder trouw verstrekt, zijn niet-bindend. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om de naleving van de wetten op de buitenlandse handel voor de producten zelf te controleren.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1. Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle betalingen hebben plaatsgevonden die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant. Vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie omvatten rente, nevenvorderingen en kosten van eventuele proceskosten en kosten van een interventie als gevolg van een inbeslagname van goederen door derden. Cheques en wissels gelden alleen bij onherroepelijke inwisseling als betaling.
8.2. De klant heeft recht op een verkoop van de goederen binnen een normale gang van zaken. In geval van doorverkoop van de goederen draagt hij, tot aan al onze vorderingen is voldaan, al zijn eigen, als gevolg van de verkoop van de goederen ontstane vorderingen jegens zijn klanten, aan ons over. Wij accepteren deze overdracht. De overdracht omvat ook een mogelijke saldovordering uit een overeengekomen rekening-courant. Totdat wij e.e.a. herroepen, heeft de klant het recht om de overgedragen vordering in eigen naam te innen.
8.3. Op ons verzoek is de klant verplicht om ons te informeren over de namen van de klanten bij wie hij door de verkoop van goederen vorderingen heeft uitstaan, evenals ons de door deze klanten verschuldigde bedragen mee te delen en ons in zoverre toegang te verlenen tot zijn boekhouding en facturen. Van een mogelijke inbeslagname van de goederen of andere interventies door derden moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte stellen.
8.4. Elke verwerking of omvorming van de goederen door de klant vindt in ieder geval ten behoeve van ons plaats. Voor zover de gekochte goederen worden verwerkt samen met andere goederen die niet ons eigendom zijn, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe goederen in een verhouding van de waarde van de goederen (uiteindelijke factuurbedrag inclusief BTW) zoals die staat tot de waarde van de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt als de goederen worden gecombineerd met goederen die niet ons eigendom zijn.
8.5. Indien de realiseerbare waarde van de voor ons bestaande onderpanden onze vordering met meer dan 20% overstijgt, zijn wij op verzoek van de klant verplicht om naar eigen goeddunken onderpanden vrij te geven voor zover het bedrag de 20% overstijgt.
8.6. Zijn eigendomsvoorbehouden niet van toepassing in een ander land, indien het desbetreffende recht wordt toegepast, of hebben ze in aanvulling op de contractuele overeenkomst nog een verdere registratie nodig, dan is de klant op eigen kosten verplicht om aan alle desbetreffende maatregelen zijn medewerking te verlenen, in het bijzonder alle zijnerzijds noodzakelijke verklaringen af te leggen om het eigendomsvoorbehoud van toepassing te laten zijn of ons onderpanden te verschaffen die gelijkwaardig zijn aan een eigendomsvoorbehoud.

Art. 9 Contractwerk
9.1. Wordt er contractwerk uitgevoerd of worden er materialen, halffabrikaten of andere onderdelen door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, dat zijn we niet verplicht tot inspectie van de ter beschikking gestelde onderdelen. Deze verplichting ter controle van de geschiktheid voor het contractuele doel ligt dan bij de opdrachtgever.
9.2. Mocht een gebrek van een geleverd product (9.1.) ertoe leiden dat een door ons vervaardigd onderdeel defect of onbruikbaar is, dan moet de opdrachtgever toch het overeengekomen werkloon betalen. Mochten wij of derden door de ongeschiktheid van een dergelijk geleverde onderdeel of materiaal schade lijden, dan is deze ten laste van de opdrachtgever en moet de opdrachtgever ons van eventuele schadeclaims door derden vrijwaren.

Art. 10 Gegevensopslag
10.1. We slaan de ons in het kader van onze zakelijke betrekkingen verstrekte klantgegevens op en geven deze eventueel door aan derden. De klant stemt hiermee in.
10.2. Wij voldoen aan de bepalingen van het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de gegevensbescherming), het Telemediengesetz (telemediawet) en eventuele andere van toepassing zijnde regelgeving inzake gegevensbescherming.
10.3. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het beheer en de uitvoering van de opdracht/het contract. Alle klantgegevens worden conform de desbetreffende voorschriften van het Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de gegevensbescherming) en het Telemediengesetz (telemediawet) door ons opgeslagen en verwerkt.
10.4. Wij geven persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie, met inbegrip van het adres en e-mailadres, niet aan derden door. Uitgesloten hiervan zijn onze servicepartners, die voor de orderverwerking de overdracht van deze gegevens nodig hebben (bijvoorbeeld de vervoerder die is belast met de levering en de financiële instelling die de verwerking van de betalingen verzorgt). In deze gevallen beperkt de hoeveelheid overgedragen gegevens zich tot het noodzakelijke minimum.

Art. 11 Levering van de goederen en klachten
11.1. Retournering van goederen dient in het geval van verkeerde levering te geschieden aan Schoeller Süssen GmbH, c/o WLC Würth Logistik GmbH & Co. KG, Wilhelm Maybachstr. 8A, Tor 28-32, 74196 Neuenstadt, Duitsland.
11.2. Klachten moeten schriftelijk met bewijs van betekening aan Schoeller Süssen GmbH, Bühlstr. 14, 73079 Süssen, Duitsland worden gericht.

Art. 12 Plaats van overeenkomst, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
12.1. De Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen worden uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
12.2. Plaats van overeenkomst voor alle leveringen en diensten, evenals van de bevoegde rechtbank, is D-73079 Süßen. Bovendien is de verkoper gerechtigd om naar eigen keuze vorderingen in te dienen bij de bevoegde rechtbank van de koper. Het is de koper niet toegestaan om bij andere rechtbanken dan de rechtbank van de vordering, een tegenvordering in te dienen of bij andere rechtbanken dan de rechtbank van de vordering, de vordering en tegenvordering met elkaar te laten verrekenen.
12.3. In het geval van contracten met handelaren, rechtspersonen van publiek recht, publiekrechtelijke speciale fondsen en buitenlanders die geen binnenlandse rechtbank hebben, is de bevoegde rechtbank D-73079 Süßen. Wij behouden ons echter het recht voor ter residentie van de klant een vordering in te dienen.

Art. 13 Deelbaarheidsclausule
Indien enige bepaling van dit contract ongeldig is of wordt, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract hierdoor niet aangetast. In dit geval zijn de partijen verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die economisch overeenkomt met wat de partijen zouden zijn overeengekomen, hadden ze van de ongeldigheid geweten.

Herroepingsrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, e-mail) of - indien de goederen vóór het einde van de termijn aan u zijn toevertrouwd - door het terugzenden van de goederen herroepen. De termijn begint na schriftelijke ontvangst van deze kennisgeving. Om aan de herroepingsperiode te voldoen, volstaat het om de herroeping of goederen op tijd te retourneren. De herroeping moet worden gericht aan:

Schoeller Süssen GmbH
Bühlstraße 14
D-73079 Süssen
Tel.: +49 7162/ 93 050-15
Fax: + 49 7162/ 93 050-10

Gevolgen van de herroeping

In het geval van een effectieve herroeping moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden geretourneerd/vergoed en het eventueel genoten voordeel (bijv. rente) terugbetaald. Kunt u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of gedeeltelijk niet terugbetalen of alleen in verslechterde toestand retourneren, dan bent u verplicht ons in zoverre een schadevergoeding te betalen. Compensatie voor genoten voordeel hoeft u alleen maar in zoverre te betalen als u van het product gebruik hebt gemaakt op een wijze die verder gaat dan een controle van de eigenschappen en de werking.
Onder deze "controle van de eigenschappen en de werking" verstaat men het testen en uitproberen van de betreffende goederen zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is.
Verzendklare goederen moeten op ons risico worden teruggestuurd. U moet de kosten van retournering voor uw rekening nemen indien de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde en als de prijs van de te retourneren goederen een bedrag van 40 euro niet overstijgt, of als u, bij een hogere prijs van de goederen, op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling hebt gedaan. Anders is de retournering voor u gratis.
Niet verzendklare goederen worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u wanneer u uw herroepingsverklaring of de goederen verstuurt, voor ons met hun ontvangst.

Einde van de herroepingsinformatie